Projekty EÚ

Projekt spolufinancovaný z fondov EÚ

Projekty EÚ

Jedna z hlavných činností spoločnosti je prevádzkovanie rekreačného strediska – autokempingu Tília Gäceľ, ktorý leží v prírodnom prostredí pri rieke Orava. Okrem ubytovacích, stravovacích a kultúrnych služieb sú jeho neoddeliteľnou súčasťou aj doplnkové služby. Práve doplnkové služby bezpochyby prinášajú pre zákazníkov pridanú hodnotu a sú aj predmetom predkladaného projektu s cieľom skvalitniť ponúkané služby v regióne a tým zlepšovať celkovú kvalitu CR.

Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Investícia do Vašej budúcnosti.

Názov projektu: Tília kemp Gäceľ – prestavba

Miesto realizácie projektu: Gäceľská cesta 2, 02754 Oravská Poruba

Stručný opis projektu: Zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb s celoročným využitím pri trvalo udržateľnom raste.

Názov a sídlo prijímateľa: OMNIKO, s. r. o., J. Ťatliaka 1786/6, 02601 Dolný Kubín

Dátum začatia realizácie projektu: september 2015

Dátum ukončenia realizácie projektu: december 2015

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva slovenskej republiky

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.mhsr.sk, http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–op-kahr–6118/127803s

Výška poskytnutého NFP: 176 507,80 €